Regulamin ośrodka


I. Ośrodek Wsparcia jest placówką zorganizowaną i prowadzoną przez Fundację Pomocy Dzieciom inOsobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami ,,Pokonać Ciszę”.
II. Celem działalności Ośrodka jest:
– opieka nad osobami, które z powodu skutków niepełnosprawności wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej,
– integracja i aktywizacja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami,
– wsparcie opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje świadczonego wsparcia:
– prowadzenie zajęć usprawniających i aktywizujących,
– udzielanie wsparcia psychologicznego,
– współpraca z rodziną/opiekunami uczestników.

III. Uczestnikami zajęć są osoby dorosłe z niepełnosprawnością złożoną, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadą słuchu, niefunkcjonujące samodzielnie w życiu codziennym i społecznym.

1.Uczestnik musi spełniać następujące warunki:
– mieszkaniec m.st. Warszawy,
– osoba dorosła, która ukończyła naukę szkolną, obowiązkowo posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, nie będąca jednocześnie uczestnikiem warsztatów
terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej,
W szczególnie uzasadnionych wypadkach dopuszcza się zakwalifikowanie do udziału osoby posiadającej orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.

2.Uczestnicy wymagający szczególnego wsparcia to osoby z niepełnosprawnością złożoną potrzebujące pomocy w prostych życiowych i samoobsługowych czynnościach i/lub wykazujące zachowania trudne.

IV. Uczestnik przyjmowany jest do Ośrodka w miarę wolnych miejsc. Prowadzona jest lista oczekujących na przyjęcie. Pierwszeństwo ma pierwsza z listy oczekujących osób. Przyjęcie uczestnika do Ośrodka odbywa się na wniosek rodzica/ opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Przyjęcie odbywa się na podstawie:
– wywiadu psychologicznego i pedagogicznego,
– dostarczonej dokumentacji: opinii psychologicznych, pedagogicznych, medycznych i innych, wymagane jest złożenie przez uczestnika (opiekuna) oświadczenia, że jednocześnie nie jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych form wsparcia realizowanych w ramach działań ośrodków pomocy społecznej.

V. Podstawą relegowania uczestnika z Ośrodka jest nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika przekraczająca kolejnych pięć dni roboczych, obecność uczestnika potwierdza pracownik w prowadzonej przez Ośrodek dokumentacji, stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i bezpieczeństwu innych uczestników, łamanie zasad regulaminu, inne szczególnie uzasadnione przypadki.
Wykluczenie z Ośrodka pisemnie uzasadnia organ ją prowadzący.

VI. Obowiązki uczestników Ośrodka:
– zgłaszanie nieobecności,
– usprawiedliwianie przez opiekuna nieobecności uczestnika,
– przestrzeganie norm współżycia grupowego, dbanie o wspólne dobro, ład i porządek,
– przestrzeganie zasad Regulaminu Ośrodka.

VII. Prawa uczestników Ośrodka:
– prawo do uczestnictwa we wszelkich formach działalności Ośrodka,
– prawo do poszanowania godności osobistej i ochrony danych osobowych.

VIII. Uwzględniając indywidualną sytuację, w razie potrzeby, Ośrodek może dodatkowo zapewnić wsparcie asystenta podróży, w szczególności uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną. Asystent wesprze uczestnika w drodze na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z koordynatorem lub w powrocie do domu.