Program i zadania

Realizacja programu i zadań

Osoby z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami (autyzmem, epilepsją, niepełnosprawnością intelektualną, uszkodzeniami neurologicznymi, niedowładem kończyn górnych i dolnych) wymagają szczególnej opieki nad nimi. Metody rehabilitacji i terapii są dla nich specyficzne, odmienne od stosowanych u osób z innymi problemami rozwojowymi. Ich rodzice i opiekunowie znajdują się w dramatycznej sytuacji, sprawując wyczerpujący dyżur i opiekę, bez możliwości jakiejkolwiek pomocy i odpoczynku. Długotrwałe zmęczenie i stres, powodują tzw. „syndrom wypalenia” i rzutują negatywnie na funkcjonowanie rodziny, zarówno rodziców i opiekunów, jak i zdrowego rodzeństwa. W Warszawie nie ma placówki, która zajmowałaby się kompleksowo głuchymi z dysfunkcjami, prowadząc odpowiednią i niezbędną dla nich edukację, terapię, rehabilitację i opiekę. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom i założyliśmy Fundację, która poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia Specjalistycznego, wspiera i pomaga zarówno niepełnosprawnym, jak też i ich najbliższym. Prowadzony przez nas Ośrodek, uzupełnia działania Instytutu Głuchoniemych, organizując dzieciom zajęcia w czasie wolnym od nauczania indywidualnego. Natomiast dla dorosłych (byłych uczniów Instytutu) jest to jedyna forma spędzania czasu poza domem.

Dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pomocy wolontariuszy i stażystów oraz innych ludzi dobrej woli, nasi podopieczni i ich rodziny nie są pozostawieni sami sobie. Wiedzą, że mogą liczyć na wszelką możliwą z naszej strony pomoc i wsparcie. I chociaż zdajemy sobie sprawę, że intelektualnie i manualnie nasi podopieczni nie są w stanie się poprawić, to poprzez zajęcia nie cofają się w rozwoju i nie zapominają o nabytych umiejętnościach.

Proponowane przez nas zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczno-rehabilitacyjne, sportowo-rehabilitacyjne i uspołeczniające, stymulują rozwój niepełnosprawnych i pozwalają im miło spędzić czas, wśród osób z podobnymi zaburzeniami. Każdy z naszych podopiecznych jest objęty wieloaspektowym programem dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczno-rehabilitacyjnym. Umożliwiają one utrwalenie nabytej już wiedzy i umiejętności, zdobycie nowych na miarę ich możliwości, uzyskanie jak największej samodzielności w codziennym życiu oraz poprawę ich funkcjonowania w grupie i środowisku społecznym. Dzięki odpowiedniej terapii i różnym, innym formom działania możemy zdecydowanie poprawić ich los, a także skutecznie pomóc rodzinom, w zakresie radzenia sobie w życiu codziennym z wieloma problemami.

Zadania Ośrodka dla podopiecznych z wadą słuchu i niepełnosprawnością złożoną oraz ich rodzin

1. Zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych
2. Rozwijanie ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem
3. Usprawnianie i wspieranie ich funkcjonowania w różnych rolach społecznych i środowiskach
4. Stymulacja rozwoju poprzez terapię i rehabilitację
5. Zwiększenie szans na samodzielne funkcjonowanie
6. Umożliwienie samorealizacji
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i samotności
8. Wyjście z izolacji i integracja społeczną
9. Poprawa sytuacji społecznej i emocjonalnej rodzin osób niepełnosprawnych
10. Poprawa jakości życia rodzin niepełnosprawnych
11. Możliwość aktywizacji zawodowej opiekunów niepełnosprawnych