Cele i działania statutowe

Głównymi celami działania naszej Fundacji jest przede wszystkim:

 • Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom dorosłym z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami,
 • Udzielenie wsparcia ich rodzinom i opiekunom,
 • Organizacja i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, terapii i opieki naszym podopiecznym,
 • Współpraca z organami i instytucjami zajmującymi się niepełnosprawnymi dziećmi oraz osobami dorosłymi,
 • Promocja problemu i potrzeb tego środowiska,
 • Rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami.

Nasza Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową polegająca głównie na:

 • Organizowaniu i prowadzeniu placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z wada słuchu i dodatkowymi zaburzeniami,
 • Organizowaniu dzieciom i osobom dorosłym oraz ich rodzinom i opiekunom turnusów rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, leczniczych, edukacyjnych i innych form wypoczynku zbiorowego,
 • Stworzeniu odpowiednich warunków sprzyjających rozwijaniu indywidualnych zdolności i zainteresowań naszych podopiecznych,
 • Stworzeniu grup wsparcia dla rodzin i opiekunów,
 • Współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi, prywatnymi, wyznaniowymi oraz środkami masowego przekazu w celu uzyskania pomocy w realizowaniu naszych celów,
 • Współpracy z innymi fundacjami oraz organizacjami w kraju i poza jego granicami, których cele działania są zbliżone z celami naszej Fundacji,
 • Organizowaniu imprez charytatywnych w celu zebrania funduszy na pomoc naszym podopiecznym,
 • Tworzeniu funduszy celowych,
 • Prowadzeniu doradztwa, poradnictwa dla rodzin dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu i dodatkowymi zaburzeniami po śmierci ich rodziców,
 • Prowadzeniu ośrodków opiekuńczych pobytu dziennego,
 • Prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej,
 • Prowadzeniu hosteli dla osób dorosłych z wada słuchu i dodatkowymi zaburzeniami po śmierci ich rodziców,
 • Integrowaniu dzieci i osób dorosłych z wada słuchu i dodatkowymi zaburzeniami ze środowiskiem głuchych i pełnosprawnych rówieśników.