Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Fundacji Pokonać Ciszę (www.pokonaccisze.pl).

Fundacja Pokonać Ciszę zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pokonaccisze.pl

O stronie internetowej:

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wynika to z niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
  • brak tłumaczenia treści na polski język migowy
Udogodnienia
  • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.

O deklaracji dostępności:

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-02
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Trudności z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mailowy: fpokonacicisze@gmail.com

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie osoby zgłaszającej musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informajci, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W sytuacji, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, zgłaszający żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej do Prezesa Fundacji, na adres: pokonaccisze

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Posiadamy dwa wejścia do ośrodka: do ośrodka prowadzą trzy oznaczone schody w górę, z prawej strony znajduje się poręcz , drugie wejście jest z podjazdem mobilnym, dostępne dla osób poruszających się na wózku.

Dwa wyjścia ewakuacyjne: wyjście główne i ewakuacyjne z tyłu budynku, które są graficznie oznaczone. Oprócz tego, jest oznaczenie schodów, jest widoczny plan ośrodka przy głównym wejściu.

Ośrodek mieści się na jednym piętrze, na parterze.

W ośrodku nie ma żadnych ścian skośnych, ukosów ani słupów na środku pomieszczenia.

Szerokość drzwi umożliwia przejazd osobie na wózk, główne pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia mają szerokość drzwi 90cm. W obu toaletach w ośrodku są poręcze/uchwyty wspierające podnoszenie się.

Do ośrodka można wejść z psem asystującym (jesteśmy w stanie podać miskę z wodą).

Przy ośrodku znajdują się oznaczone dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.